Конкурс за одлазну мобилност студената у оквиру пројекта 2023-1-RS01-KA131-HED-000112655 отворен је до 10. јуна 2024. године, а могу се пријавити студенти свих нивоа студија, са свих одсека Академије техничко-васпитачких струковних студија, у дањем тексту АТВСС, и то за:

 • мобилност у сврху обављања праксе (Student Mobility for Traineeships) у трајању од 2 месеца (60 дана).

Услови учешћа на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност студената расписан од стране АТВСС могу се пријављивати студенти са сва три одсека АТВСС и свих нивоа студија, а сходно Уговору о додели наменских бесповратних средстава биће финансиране 2 студентске мобилности у сврху обављања праксе.
 2. Студенти који су обновили годину студија или је обнављају у академској години у којој се реализује мобилност учествују на конкурсима за мобилност са нижим нивоом приоритета у односу на студенте који током студија нису обнављали годину.
 3. Учесник конкурса је у обавези да благовремено преда комплетну документацију прецизирану текстом конкурса. Непотпуне, неблаговремене и технички неисправне пријаве неће бити разматране.
 4. Учесник конкурса је у обавези да влада језиком на којем ће бити реализована мобилност, односно пракса на иностраној високошколској институцији.

Важне информације и напомене о пријављивању на конкурс

 1. Пажљиво и у целости прочитати текст конкурса и припремити сву потребну документацију.
 2. Студенти се могу пријавити за мобилност у сврху обављања праксе на институцијама са којима АТВСС има потписане међуинституционалне уговоре или билатералне споразуме о сарадњи. Осим тога, студенти могу контактирати и друге организације, и уколико добију позитиван одговор за обављање праксе, праксу могу обавити у тој организацији са којом ће бити потписан споразум.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за студенте (линк за пријавни формулар за студенте)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europassмодела – линк до обрасца)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Уверење о положеним испитима (препис оцена) на текућем и свим претходним нивоима студија
 • Уверење о статусу студента у текућој академској години (није потребно ако препис оцена садржи информацију о статусу у текућој години)
 • Потврду о знању енглеског или другог страног језика на коме ће се одвијати мобилност. Осим међународно признатих сертификата (IELTS, TOEFL, итд.) студенти могу да прилажу и потврде о знању језика издате од стране матичне институције или професора код кога су полагали испит из страног језика, дипломе школа страног језика и потврде о онлајн завршеним курсевима језика.
 • Потписано мотивационо писмо на енглеском језику максимално једна страна
 • Потписан Уговор о обављању праксе (линк за формулар уговора)

Осим наведених, студент може приложити и друга документа од значаја за избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак или пракса у иностранству, рад на међународној конференцији, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или учешћу у раду локалног огранка Ерасмус студентске мреже и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу erasmuska1@akademijanis.edu.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називима установе на коју се пријава односи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и оне које нису у складу са пропозицијама конкурса НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 10. јун 2024. године до 15 часова.

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о стипендијама и друге напомене

Износи стипендија за мобилност студената у сврху обављања праксе на универзитетима или другим организацијама у појединим групацијама наведени су у следећој табели:

ИЗНОСИ ЕRASMUS+КА131 СТИПЕНДИЈА ПО ЗЕМЉАМА

Стзденти који одлазе на мобилност у сврху обављања праксе оставрују право на додатних 150 евра подршке месечно.

Студенти у неповољном социо-економском положају имају могућност да остваре право на додатна средства, која износе 250 евра месечно. (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/)

Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинскa негу, помоћнa опремa, адаптацијa учила, особa у пратњи и друго), подношењем додатне документације. (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/)

Путни трошкови студената нису покривени програмом Еразмус+ КА131. Одабрани студенти самостално организују путовање и сносе путне трошкове, осим у случају тзв. зеленог превоза (заједничко путовање аутомобилом, бицикл, аутобус, воз), при чему имају право на једнократну помоћ од 50 евра и до 4 дана индивидуалне подршке за путовање у зависности од трајања путовања (4 x 1/30 месечне школарине).

Здравствено осигурање студената у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еразмус+ КА131. Одабрани студенти су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције. Осим тога, за мобилност у сврху обављања праксе, осим путног здравственог осигурања, неопходно је обезбедити и осигурање од одговорности и осигурање од незгоде.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће рангирани тј. биће формиране листе према приоритету на основу претходног учешћа у Еразмус+ и другим програмима мобилности. Прву приоритетну листу чине кандидати који у претходном периоду током студирања на АТВСС нису остварили ниједну стипендирану мобилност. Кандидати који су већ користили неку од стипендија за мобилност чине другу листу и могу добити финансијску подршку само у случају да је број расположивих стипендија већи од укупног броја кандидата на првој листи.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу успеха током студија (просечна оцена, број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова), квалитета одобреног садржаја Уговора о обављању праксе, мотивације исказанe у мотивационом писму, познавања енглеског или другог језика на коме се реализује мобилност и ваннаставних (међународних, професионалних и друштвенокорисних) активности кандидата.
 3. Кандидат који неоправдано одустaне од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију АТВСС. Право на мобилност може бити ускраћено кандидату и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата

Основни критеријум на основу којег се рангирају кандидати је успех остварен током целог претходног периода студирања на свим нивоима студија, при чему се сагледавају 4 сегмента успешности, и то: просечна оцена, укупан број завршених година студија, редовност студирања и проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија. Информације неопходне за процену успешности Комисија може по потреби затражити од студентских и других служби или органа АТВСС.

 • Број бодова остварених на основу просечне оцене током студирања (аритметичка средина оцена на свим положеним испитима током студирања на свим нивоима студија) креће се у распону од 10 до 50, а израчунава се тако што се производ просечне оцене и броја 10 умањи за 50.
 • Укупан број успешно одслушаних/завршених година студија кандидата вреднује се у распону од 0 до 4 бода према подацима у приложеној табели.
 • Редовност студирања вреднује се, зависно од тога да ли је и колико пута студент обнављао годину током студирања, у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.
 • Проценат остварених ЕСПБ бодова у односу на укупан број бодова за дати студијски програм и годину студија вреднује се у распону од 0 до 5 бодова према подацима у приложеној табели.
 • Квалитет садржаја Уговора о учењу/обављању праксе вреднује се у распону од 0 до 15 бодова. Минималан број бодова које кандидат по овом критеријуму мора да оствари да би био рангиран је 5. Процена квалитета врши се на основу нивоа планираних активности за обављање праксе.

Мотивација исказана у мотивационом писму кандидата вреднује се у распону од 0 до 5 бодова.

Познавање енглеског или другог језика на коме се очекује реализација мобилности вреднује се на основу приложених потврда/сертификата у опсегу од 0 до 10 бодова.

Ниво и квалитет ваннаставних активности кандидата (учешће у међународним пројектима, учешће на међународним такмичењима или научним скуповима, учешће у раду Еразмус студентске мреже, учешће у раду студентских организација, друштвено-користан рад, итд.) вреднује се у распону од 0 до 5 бодова. Процена се врши на основу елемената из биографије кандидата и приложене документације.

У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који су остварили бољи успех у току студирања, који долазе са одсека са мањим бројем остварених мобилности, који приложе садржајнији Уговор о учењу, који су активни у раду Еразмус студентске мреже или се истичу неком другом активношћу.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње обавља административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова за учешће на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује координатор Центра за међународну сарадњу или председник АТВСС.
 2. На основу извршеног рангирања пријављених кандидата комисија доноси одлуку која се објављује на веб-страници Академије у делу који се односи на међународну сарадњу најкасније у року од 15 дана од дана завршетка конкурса.
 3. Кандидат може поднети приговор на ранг листу Центру за међународну сарадњу у року од два дана од дана објављивања одлуке на имејл адресу erasmuska1@akadеmijanis.edu.rs. Координатор Центра за међународну сарадњу одлучује о жалби кандидата у року од 24 сата од времена подношења жалбе, о чему се обавештавају чланови Комисије. На одлуку координатора Центра за међународну сарадњу кандидат може да поднесе жалбу председнику Академије у року од 48 сати, о чему се обавештавају чланови Комисије. Одлука председника Академије по жалби је коначна. По окончању поступака по евентуалним жалбама кандидата, објављује се коначна ранг листа кандидата на веб-страници Академије. Тиме измењена и објављена ранг листа постаје коначна.