У оквиру Секретаријата организују се стручне службе за обављање послова ваннаставне делатности и то: материјално-финансијске, правне, студентске, библиотечке, послове везане за информациони систем, снабдевање уџбеничком литературом, техничке, архивске, послове одржавања и набавке, помоћне послове и др. које свој рад интегришу у Академију.

У одсецима Академије организују се канцеларије служби за обављање ваннаставних делатности.

Владица Маричић
Секретар Академије
+381 18 588 210 локал 115
vladica.maricic@akademijanis.edu.rs
Милица Младеновић
Правно кадровски аналитичар
+381 18 588 210 локал 115
milica.mladenovic@akademijanis.edu.rs
Ирина Ценић
Самостални стручно-технички сарадник за студије и студентска питања
+381 18 588 210 локал 112
irina.cenic@akademijanis.edu.rs
Славољуб Стевановић
Руководилац финансијско-рачуноводствених послова
+381 18 588 210 локал 118
slavoljub.stevanovic@akademijanis.edu.rs
Горан Милосављевић
Руководилац послова информационих система и технологија
+381 18 588 210 локал 101
goran.milosavljevic@akademijanis.edu.rs
Магдалена Крстић Цветковић
Пословни секретар
+381 18 588 210 локал 115
magdalena.krstic.cvetkovic@akademijanis.edu.rs
Јована Николић
Виши стручно-технички сарадник за рад за остале делатности  – сарадник за рад у архиви
+381 18 588 210 локал 115
jelena.nikolic@akademijanis.edu.rs