У оквиру Секретаријата организују се стручне службе за обављање послова ваннаставне делатности и то: материјално-финансијске, правне, студентске, библиотечке, послове везане за информациони систем, снабдевање уџбеничком литературом, техничке, архивске, послове одржавања и набавке, помоћне послове и др. које свој рад интегришу у Академију.

У одсецима Академије организују се канцеларије служби за обављање ваннаставних делатности.