Назив: Академија техничко-васпитачких струковних студија
Адреса Академије: Београдска 18, 18000 Ниш, Република Србија
В.д. председника Академије: др Душан Радосављевић, професор струковних студија
Помоћник председника Академије за наставу и акредитацију: др Бојана Николић, професор струковних студија
Помоћник председника Академије за финансије и инвестиције: др Милош Ристић, професор струковних студија
Помоћник председника Академије за развој струковних студија и сарадњу са привредом: др Славимир Стошовић, професор струковних студија
Менаџер Академије: др Љиљана Ђорђевић, професор струковних студија
Секретар Академије: Владица Маричић
Руководилац одсека Ниш: др Петар Ђекић, професор струковних студија
Руководилац одсека Врање: др Јелена Марковић, професор струковних студија
Руководилац одсека Пирот: др Емилија Поповић, професор струковних студија
 
Шеф Катедре за информационо-комуникационе технологије: др Душан Стефановић
Шеф Катедре за цивилно инжењерство: др Дејан Богићевић
Шеф Катедре за индустријско и машинско инжењерство: др Биљана Милутиновић
Шеф Катедра за заштиту животне средине и технологију: др Срђан Тасић
Шеф Катедре за економију и менаџмент: др Бранислав Станисављевић
Шеф Катедре за општеобразовне предмете и језике: др Јелена Вељковић Мекић
Шеф Катедра за педагошко-психолошке науке и уметност: др Мирјана Станковић Ђорђевић
 
Жиро рачун: 840-2111666-06
WEB: http://www.akademijanis.edu.rs
E-mail: info@akademijanis.edu.rs
ПИБ: 111700788
Матични број: 17922530
ЈБКЈС: 74823
Шифре делатности: 8542 Високо образовање
АПР решење АТВСС Ниш 06.11.2020.
Остваривање високог образовања кроз основне и специјалистичке струковне студије  првог степена и мастер струковне студије другог степена у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења научних и стручних знања и вештина и обезбеђивања стручног подмлатка.
Академија обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и стручног рада:
8559 Остало образовањe
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних издања
5819 Остала издавачка делатност
1814 Књиговезачке и сродне услуге
1820 Умножавање снимљених записа
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
5829 Издавање осталих софтвера
6201 Рачунарско програмирање
6202 Консултативне делатности у области информационих технологија
6209 Остале услуге информационе технологије
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
7312 Медијско представљање
7320 Испитивање тржишта и испитивање јавног мњења
8510 Предшколско образовање
8541 Образовање после средњег које није високо
8560 Помоћне образовне делатности
9101 Делатности библиотеке и архива
7490 Остале стручне, научне и техничке активности
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
7120 Техничко истраживање и анализе
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7119 Истраживање и развој у осталим природним наукама