Назив: Академија техничко-васпитачких струковних студија
Адреса школе: Генерала Милојка Лешјанина 39, 18000 Ниш, Република Србија

Председник Академије: др Срђан Јовковић, професор струковних студија
Помоћник Председник Академије за развој и финансије: др Дејан Благојевић
Руководилац одсека Ниш: др Срђан Јовковић, професор струковних студија
Руководилац одсека Врање: др Слободан Стефановић, професор струковних студија
Руководилац одсека Пирот:  др Емилија Поповић, професор струковних студија

Жиро рачун: 840-2111666-06
WEB: http://www.akademijanis.edu.rs
E-mail: info@akademijanis.edu.rs
ПИБ: 111700788
Матични број: 17922530
ЈБКЈС: 74823
Шифре делатности: 8542 Високо образовање
АПР решење АТВСС Ниш 06.11.2020.

Остваривање високог образовања кроз основне и специјалистичке струковне студије  првог степена и мастер струковне студије другог степена у оквиру акредитованих студијских програма у циљу преношења научних и стручних знања и вештина и обезбеђивања стручног подмлатка.

Академија обавља и друге послове којима се комерцијализују резултати научног, истраживачког и стручног рада:
8559 Остало образовањe
5811 Издавање књига
5814 Издавање часописа и периодичних издања
5819 Остала издавачка делатност
1814 Књиговезачке и сродне услуге
1820 Умножавање снимљених записа
4761 Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама
4719 Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
5829 Издавање осталих софтвера
6201 Рачунарско програмирање
6202 Консултативне делатности у области информационих технологија
6209 Остале услуге информационе технологије
6311 Обрада података, хостинг и сл.
7022 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
7220 Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама
7312 Медијско представљање
7320 Испитивање тржишта и испитивање јавног мњења
8510 Предшколско образовање
8541 Образовање после средњег које није високо
8560 Помоћне образовне делатности
9101 Делатности библиотеке и архива
7490 Остале стручне, научне и техничке активности
7219 Истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама
7211 Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
7120 Техничко истраживање и анализе
7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање
7119 Истраживање и развој у осталим природним наукама