На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Високој техничкој школи струковних студија у Нишу и одобрило следеће струдијске програме на мастер струковним студијама: 

УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Након завршених мастер студија стиче се други степен високог образовања и стручни назив (звање) струковни мастер одговарајуће области.