МИСИЈА

Академија техничко-васпитачких струковних студија, у чијем саставу функционишу три одсека, Одсек Ниш, Одсек Врање и Одсек Пирот, образује студенте на првом и другом степену струковних студија – основним, специјалистичким и мастер струковним студијама, и то у три научно-образовна поља – пољу техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких и медицинских наука. Мноштвом иновативних студијских програма у оквиру ова три научно-образовна поља, Академија техничко-васпитачких струковних студија образује висококвалитетан и конкурентан кадар који својим компетенцијама и стеченим теоријским и практичним знањем успешно корача ка будућности.

ВИЗИЈА

Визија Академије техничко-васпитачких струковних студија је да настави да оправдава стечени статус лидера у струковном високом образовању у јужној и југоисточној Србији, као и да прошири подручје свог деловања на целу Републику Србију.

Циљ Академије је перманентно иновирање постојећих, као и увођење нових, атрактивних студијских програма, како по класичном, тако и по дуалном моделу студирања. Академија остварује успешну сарадњу са привредом, бројним домаћим и иностраним фирмама у којима наши студенти који студирају по дуалном моделу, поред теоријских знања која стичу на самој Академији, стичу и практична знања која су од пресудне важности за њихову будућу професију и конкурентност на тржишту рада.

Наставни процес на Академији изводи висококвалитетан и стручан кадар који се константно усавршава. У прилог томе говори и научно-истраживачка делатност на Академији, остварена стручно-техничка сарадња са бројним високошколским институцијама како у земљи, тако и у иностранству, и развијена међународна сарадња која се огледа у учешћу у бројним међународним пројектима и мобилности наставног и ненаставног кадра, као и студената.

Академија ставља акценат на квалитет наставног процеса, иновативност, тимски рад, ефективну комуникацију и етичко понашање.