АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКО-ВАСПИТАЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА – ОДСЕК НИШ 

Адреса: Александра Медведева 20, 18000 Ниш
Тел.: +381 18 588211
Web: http://odseknis.akademijanis.edu.rs/
E-mail: info@akademijanis.edu.rs

 

Академија техничко-васпитачких струковних студија – ОДСЕК НИШ (бивша Висока техничка школа школа струковних студија у Нишу) је угледна високошколска институција са 43 година дугом традицијом у високом образовању. У склопу реформе високог образовања, Академија техничко-васпитачких струковних студија – ОДСЕК НИШ је 2007. године постала акредитована самостална државна установа која остварује основне струковне специјалистичке и мастер струковне студије (први и други степен високог образовања) у оквиру научног поља техничко-технолошких наука.
Сви студијски програми, како на основним тако и на специјалистичким студијама, су акредитовани, урађени по принципима Болоњске декларације и усаглашени са одредбама Закона о високом образовању.
Вршећи самовредновање, Академија техничко-васпитачких струковних студија – ОДСЕК НИШ својом политиком квалитета тежи константном побољшању наставног процеса чиме се постиже квалитетније студирање.
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
На основу позитивне одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Министарство просвете и спорта дало је Дозволу за рад Ви Академија техничко-васпитачких струковних студија – ОДСЕК НИШ и одобрило следеће струдијске програме:
ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – трогодишње студије од 180 ЕСПБ на следећим студијским програмима:
     ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

     КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

     САВРЕМЕНЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

     ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

     ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ – двогодишње студије од 120 ЕСПБ на следећим студијским програмима:

     УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
     МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
     ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И УПРАВЉАЊЕ ИЗГРАДЊОМ
     ПРОИЗВОДНО-ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
     ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И СИСТЕМИ
     ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ И ТРАНСПОРТ

Након завршених основних студија стиче се први степен високог образовања и стручни назив (звање) струковни инжењер одговарајуће области (енг. bachelor appl.), а након завршених мастер студија стиче се други степен високог образовања и стручни назив (звање) мастер одговарајуће области.

Академија техничко-васпитачких струковних студија – ОДСЕК НИШ