Обавештење

Извештај комисије, по расписаном конкурсу за избор наставника у звање професора струковних студија, за ужу област: Технологија намерница животињског порекла. Извештај, са целокупном документацијом налази се у библиотеци Одсека Врање. ...
Read More

Основана академија

Академија техничко-васпитачких струковних студија основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број: 022-5271/2019 од 30. маја 2019. године  („Службени гласник РС“ број 38/2019) статусном променом спајања Високе техничке школе струковних студија у Нишу, Високе школе примењених струковних студија у Врању и Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту. ...
Read More