Центар за унапређење квалитета је организациона јединица Академије без својства правног лица, који у оквиру своје активности дефинише стратегију и политику праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета и обавља административне и организационе послове везане за самовредновање, акредитацију и подизање квалитета студијских програма, наставе и услова рада Академије и високошколских јединица.

Центар за унапређење квалитета:

 1. развија јединствен систем обезбеђења и унапређења квалитета на Академији;
 2. подстиче, координира и организује управљање и унапређење квалитета у свим областима рада и деловања Академије;
 3. дефинише стандарде, критеријуме и индикаторе квалитета;
 4. развија поступке вредновања и самовредновања и истраживања квалитета образовања, истраживачког и стручног рада;
 5. спроводи поступак самовредновања;
 6. прикупља информације о квалитету од свих корисника услуга система;
 7. истражује узроке неефикасног и предугог студирања;
 8. развија механизме осигурања квалитета;
 9. врши надзор над студентским вредновањем квалитета студија;
 10. подстиче и организује сталне расправе о квалитету и промовише културу квалитета у академској заједници и широј јавности;
 11. подстиче стручно усавршавање наставног и ненаставног особља.

У програме Центра за унапређење квалитета укључују се студенти.