У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 31. маја 2019. године основала Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш, која у свом саставу обједињује три установе: Високу техничку школу струковних студија Ниш, Високу школа примењених струковних студија Врање и Високу школу струковних студија за образовање васпитача Пирот. На тај начин се допринело ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада.
Академија техничко-васпитачких струковних студија је међу првима акредитована високошколска институција у Србији у области индустријског, саобраћајног и грађевинског инжењерства, комуникационих  технологија, информационих система и технологија, производне економије, прехрамбене технологије, инжењерство намештаја и ентеријера, предузетнички менаџмент и образовања васпиташа деце у предшколским установама.

Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.

Академија техничко-васпитачких струковних студија има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области.

Завршетком студија, односно дипломирањем на студијским програмима основних струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:- Одсеку Ниш: струковни инжењер индустријског инжењерства, струковни инжењер саобраћаја, струковни инжењер електротехнике и рачунарства, струковни инжењер грађевинског инжењерства, струковни инжењер заштите животне средине;

– Одсеку Врање: струковни инжењер заштите животне средине,  струковни економиста, струковни инжењер технологије, струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета, струковни инжењер саобраћаја, струковни инжењер машинства, струковни менаџер:

Студент који положи све испите и испуни све обавезе предвиђене студијским програмом мастер струковних студија, стиче стручни назив струковни мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области, а у међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив који је стекао је master (appl.).

Завршетком мастер струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:

– Одсеку Нишу: Мастер струковни инжењер заштите животне средине, Мастер струковни инжењер електротехнике и рачунарства;

– Одсеку Врање: Струковни мастер инжењер технологије, Струковни мастер економиста;

– Одсеку Пирот: Струковни мастер васпитач.