У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 31. маја 2019. године основала Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш, која у свом саставу обједињује три установе: Високу техничку школу струковних студија Ниш, Високу школа примењених струковних студија Врање и Високу школу струковних студија за образовање васпитача Пирот. На тај начин се допринело ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада. Академија техничко-васпитачких струковних студија је међу првима акредитована високошколска институција у Србији у области индустријског, саобраћајног и грађевинског инжењерства, комуникационих технологија, информационих система и технологија, производне економије, прехрамбене технологије, инжењерство намештаја и ентеријера, предузетнички менаџмент и образовања васпиташа деце у предшколским установама.
Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.
Академија техничко-васпитачких струковних студија има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области.
Завршетком студија, односно дипломирањем на студијским програмима основних струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:
– Одсеку Ниш: Струковни инжењер индустријског инжењерства, Струковни инжењер саобраћаја, Струковни инжењер електротехнике и рачунарства, Струковни инжењер грађевинског инжењерства, Струковни инжењер заштите животне средине;
– Одсеку Врање: Струковни инжењер заштите животне средине, Струковни економиста, Струковни инжењер технологије, Струковни инжењер саобраћаја, Струковни инжењер машинства, Струковни менаџер, Струковна медицинска сестра.
– Одсеку Пирот: Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста, Струковни инжењер информационих система.
– Одсеку Врање: Струковни инжењер заштите животне средине, Струковни економиста, Струковни инжењер технологије, Струковни инжењер саобраћаја, Струковни инжењер машинства, Струковни менаџер, Струковна медицинска сестра.
– Одсеку Пирот: Струковни васпитач за рад са децом предшколског узраста, Струковни инжењер информационих система.
Студент који положи све испите и испуни све обавезе предвиђене студијским програмом специјалистичких струковних студија, стиче стручни назив специјалиста са назнаком звања првог степена специјалистичких струковних студија из одговарајуће области.
Завршетком специјалистичких струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:
– Одсеку Врању: Специјалиста струковни инжењер саобраћаја.
Студент који положи све испите и испуни све обавезе предвиђене студијским програмом мастер струковних студија, стиче стручни назив струковни мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области, а у међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив који је стекао је master (appl.).
Завршетком мастер струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:
– Одсеку Нишу: Мастер струковни инжењер заштите животне средине, Мастер струковни инжењер електротехнике и рачунарства, Мастер струковни инжењер машинства, Мастер струковни инжењер грађевинског инжењерства, Мастер струковни инжењер саобраћаја;
– Одсеку Врање: Струковни мастер инжењер технологије, Струковни мастер економиста;
– Одсеку Пирот: Струковни мастер васпитач.