У циљу промовисања и подизања угледа високог струковног образовања у Србији, Влада Републике Србије је 31. маја 2019. године основала Академију техничко-васпитачких струковних студија Ниш, која у свом саставу обједињује три установе: Високу техничку школу струковних студија Ниш, Високу школа примењених струковних студија Врање и Високу школу струковних студија за образовање васпитача Пирот. На тај начин се допринело ефективнијем, ефикаснијем и економичнијем остваривању циљева струковног високог образовања и његовом повезивању са потребама тржишта рада. Академија техничко-васпитачких струковних студија је међу првима акредитована високошколска институција у Србији у области индустријског, саобраћајног и грађевинског инжењерства, комуникационих технологија, информационих система и технологија, производне економије, прехрамбене технологије, инжењерство намештаја и ентеријера, предузетнички менаџмент и образовања васпиташа деце у предшколским установама.
Програмска оријентација Академије одражава савремене трендове високог струковног образовања, дуалног концепта студирања, са студентском стручном праксом као кључном основом за развој и обликовање стручњака који ће бити конкурентни не само на домаћем, већ и европском и светском тржишту рада.
Академија техничко-васпитачких струковних студија има јасну визију о својој улози у унапређењу система струковног образовања у Србији, као и о стратешкој усмерености ка потребама друштва и савременим образовним тенденцијама. Академија своју делатност обавља кроз остваривање основних, специјалистичких и мастер струковних студија из више научних и стручних области.
Завршетком студија, односно дипломирањем на студијским програмима основних струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:
– Одсеку Ниш: Струковни инжењер индустријског инжењерства, Струковни инжењер саобраћаја, Струковни инжењер електротехнике и рачунарства, Струковни инжењер грађевинског инжењерства, Струковни инжењер заштите животне средине;
– Одсеку Врање: Струковни инжењер заштите животне средине, Струковни економиста, Струковни инжењер технологије, Струковни инжењер технологија намештаја и производа од дрвета, Струковни инжењер саобраћаја, Струковни инжењер машинства, Струковни менаџер, Струковна медицинска сестра.
Студент који положи све испите и испуни све обавезе предвиђене студијским програмом мастер струковних студија, стиче стручни назив струковни мастер са назнаком звања другог степена мастер струковних студија из одговарајуће области, а у међународном промету и у дипломи на енглеском језику назив који је стекао је master (appl.).
Завршетком мастер струковних студија Академије стичу се следећа звања и то на:
– Одсеку Нишу: Мастер струковни инжењер заштите животне средине, Мастер струковни инжењер електротехнике и рачунарства, Настерструковни инжењер машинства, Мастер струковни инжењер грађевинског инжењерства, Мастер струковни инжењер саобраћаја;
– Одсеку Врање: Струковни мастер инжењер технологије, Струковни мастер економиста;
– Одсеку Пирот: Струковни мастер васпитач.