Више школе су поклањале изузетну пажњу формирању и развоју школске библиотеке. У почетку су у библитеци студенти користили скрипте и књиге које су професори издавали. Развојем виших школа издвајана су сваке године средства за набавку стручне литературе и стручних часописа.
Изградњом новог школског објекта, изграђена је посебна просторија намењена за библиотеку са читаоницом у којој је било запослено једно лице са високом школскм спремом.
Данас библиотека Академије техничко-васпитачких струковних студија Одсек Врање располаже са преко 4000 књига, углавном стручне литературте. Лутературу из библиотеке користе студенти у свакодневним наставним активностима и приликом израде дипломских, завршних и мастер радова радова.