Развојно истраживачка делатност Академије остварује се у оквиру Центра за истраживање, развој и каријерно вођење, као организационој јединици без својства правног лица.

Центар за истраживање развој и каријерно вођење:

 1. подржава рад и координише активности Академије у области доживотног учења, развоја каријере и алумни центра;
 2. повезује академску и пословну заједницу;
 3. повећава могућност запошљавања дипломираних студената;
 4. остварује сарадњу са јавним, приватним и невладиним сектором у земљи и иностранству у циљу обезбеђивања боље конкурентности на тржишту рада;
 5. развија методологије и инструменте за јачање трансфера знања у друштвену заједницу;
 6. развија мере за побољшање високог образовања у складу са актуелним захтевима тржишта рада и друштвене заједнице у целини;
 7. учествује у успостављању институционализованог система доживотног учења;
 8. развија, дефинише и спроводи обуку, курсеве и модуле у области доживотног учења и издаје сертификате односно уверења о завршеној обуци полазника;
 9. пружа подршку у развоју малих и средњих предузећа кроз обезбеђивање посебног програма обуке намењеног предузетницима;
 10. организује семинаре и конференције посвећене промоцији активности Центра и привлачењу нових полазника;
 11. припрема и организује радионице, курсеве и обуку за студенте и запослене на Академији;
 12. координира и сарађује са страним високошколским установама у оквиру интернационалних пројеката у области доживотног учења;
 13. организује обуку ради стицања кључних компетенција у систему доживотног учења: комуникација на матерњем и страном језику, компетенције у математици, науци, технологији, информационо комуникационим технологијама и друштвеној интеракцији, развијање иницијативе и предузетничког духа;
 14. развија културне садржаје;
 15. промовише доживотно учење и креирање амбијента за остваривање начела о доживотном учењу одраслих;
 16. развија нове облике учења засноване на примени информационо комуникационих платформи и сличних радних окружења;
 17. успоставља мрежу са локалним партнерским институцијама, као што су: град, Унија послодаваца, Национална служба за запошљавање и други.