Конкурс је отворен до 30. aприла 2022. године, а могу се пријавити запослени на АТВСС на свим одсецима, и то за:

 •  мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)
 •  мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training – STT)
 •  мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Активност држања наставе омогућава наставном особљу АТВСС Ниш,  да изводи наставу на партнерској високошколској институцији у иностранству и може се одвијати у области техничко-технолошких наука и друштвено-хуманистичких наука, у области академских или струковних студија. Активност стручног усавршавања подржава професионални развој наставног и ненаставног особља АТВСС Ниш, кроз различите видове обуке, праћење рада и/или преузимање/усвајање радних искустава на партнерској високошколској институцији у иностранству. Коришћење средства програма Erasmus+ за финансирање мобилности ради учешћа на научним скуповима није дозвољено.
Сходно правилима програма Erasmus+, учесник мобилности у сврху држања наставе мора на партнерској институцији одржати најмање 8 сати наставе недељно (8 сати наставе је обавезно и ако мобилност траје мање од недељу дана, а ако мобилност траје дуже од недељу дана, онда минималан број сати наставе у непуној недељи мора бити сразмеран броју дана у току те недеље). Ако се држање наставе комбинује са стручним усавршавањем, онда се обавеза држања наставе смањује на 4 сата недељно.
Према правилима Erasmus+ програма КА103/KA131, трајање финансиране мобилности наставног и ненаставног особља ограничено је на најмање 2, а највише 60 дана, али је, у складу са наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, трајање финансиране мобилности наставног особља АТВСС Ниш ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена и до 2 додатна дана за путовање (по 1 дан пре почетка и по завршетку активности). АТВСС Ниш неће финансирати мобилност у укупном трајању дужем од 7 дана.
Реализација одобрених мобилности биће спроведена у току 2022/2023. академске године, а изузетно, у случају да постоје оправдани разлози (виша сила, болест учесника, отказ или одлагање од стране прихватне институције, итд.), мобилност може бити одложена у складу са препорукама Националне агенције.

Услови за учешће на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља могу се пријавити само лица запослена на АТВСС Ниш на свим њеним одсецима.
 2. Учесник конкурса је обавезан да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране шефа катедре, руководиоца одсека, односно председника АТВСС.
 3. Учесник конкурса је обавезан да благовремено преда комплетну документацију тражену конкурсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 4. Учесник конкурса је у обавези да преда План држања наставеуколико се пријављује за STА, односно План рада(усавршавања) у случају пријаве за STT, усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих одсека, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе или усавршавања, као и датуме и трајање боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, одсека или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) неће бити узети у разматрање.
 5. Учесник конкурса је у обавези да влада страним језиком на коме ће бити одржана настава или обављено стручно усавршавање.
 6. Број запослених којима АТВСС Ниш одобрити финансијску подршку из средстава пројекта КА103 зависи од износа расположивих средстава на пројекту, Кандидати којима не буде одобрено стипендирање из средстава пројекта КА103 могу своју мобилност да финансирају из сопствених средстава или других извора, а АТВСС ће им у том случају пружити стручну и административну подршку.

Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

 1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и Упутство за припрему и слање пријавне документације (A).
 2. Кандидати треба да проуче списак високошколских институција из програмских земаља са којима АТВСС Ниш има потписане КА103/KA131 међуинституционалне уговоре за мобилност (B) и определе се за институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом и од које добију сагласност (и-мејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеним овим конкурсом.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (C)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (D)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране декана одсека, односно председника АТВСС Ниш (E)
 • Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције, у виду позивног писма или имејла упућеног кандидату.
 • Уредно попуњен План држања наставе за STА (F), односно План рада за STT (G). Кандидат који се пријављује за комбиновану мобилност користи образац за STА (F). План држања наставе, односно План рада, мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће у међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу mobility@akademijanis.edu.rsуз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. У припреми документације за слање обавезно се придржавати инструкција наведених у Упутству за припрему и слање пријавне документације (A). Непотпуне и неблаговремене пријаве, као ни оне које нису у складу са Упутством, НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.
 2. Пријаву са комплетном документацијом треба обавезно доставити и Административном координатору на матичном одсеку (H) ради постављања на мониторинг платформу за праћење програма мобилности АТВСС Ниш.

РОК: 30. април 2022. године до 15:00 часова

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

 У складу са раније наведеним уговорима о додели наменских бесповратних средстава, АТВСС Ниш ће за чланове наставног и ненаставног особља приликом мобилности у програмским земљама обезбедити надокнаду трошкова превоза и индивидуалну подршку за трошкова боравка у месту одржавања активности.

Максималан износ средстава намењених за накнаду трошкова превоза учесника мобилности у зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се путује и места одржавања активности добијена применом даљинара Европске Комисије: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

Износи индивидуалне подршке за покривање трошкова боравка чланова наставног и ненаставног особља током мобилности у сврху држања наставе и стручног усавршавања на високошколским институцијама у појединим групацијама програмских земаља наведени су у следећој табели:

ИНДИВИДУАЛНА ПОДРШКА ЗА ТРОШКОВЕ БОРАВКА

Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска нега, помоћна опрема, особа у пратњи и друго), подношењем додатне документације (H1).

Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Erasmus+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

Здравствено осигурање чланова наставног и ненаставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еrasmus+ KA103/КА131. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Сви кандидати који испуне услове конкурса биће разврстани у две категорије према врсти активности (држање наставе и стручно усавршавање). Рангирање кандидата биће обављено у свакој категорији понаособ.
 2. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу оцене планова наставе/рада, радног искуства и наставничког звања или радног места, процене значаја активности којима кандидат доприноси угледу одсека и АТВСС, претходног учешћа у програмима мобилности и предложеног трајања мобилности. Системом бодовања даје се приоритет кандидатима који у претходне три календарске године нису остварили ни једну мобилност. Максимално трајање мобилности запослених, као што је већ наведено, ограничено је уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између АТВСС Ниш и националне Фондације Темпус на 7 дана (5 радних дана + 2 дана за пут), а због ефикаснијег коришћења расположивих средстава биће стимулисане мобилности краће од 7 дана.
 3. Комисија по потреби може да предложи пребацивање дела средстава предвиђених за мобилност запослених из једне у другу категорију (из држања наставе у стручно усавршавање или обрнуто) тако да финансијску подршку добије што већи број пријављених кандидата уколико то расположива средства омогућавају.
 4. Ако по окончању конкурса за мобилност запослених преостану неискоришћена средства само у једној категорији, кандидатима ће наредним конкурсом бити омогућено да се пријављују за обе активности (настава и усавршавање), али ће предност имати кандидати који се пријављују у оквиру активности за коју су остала неискоришћена средства из претходног конкурса.
 5. Кандидат који неоправдано одустане од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију Универзитету. Право на мобилност може бити ускраћено и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата за држање наставе

План држања наставе оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби затражити од еминентних професора у датој области.

Искуство у настави и научно-наставно или уметничко-наставно звање кандидата бодују се у распону од 0 до 10 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу одсека и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисија по потреби може затражити од руководства одсека и/или АТВСС Ниш.

Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

Оцењивање и бодовање кандидата за стручно усавршавање

План рада током стручног усавршавања оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби тражити од руководиоца одговарајуће службе или катедре.

Радно искуство и радно место или звање кандидата бодују се у распону од 1 до 10 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу одсека и Универзитета оцењује се у распону од 0 до 10 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, радна достигнућа, учешће на пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисија по потреби може да тражи од руководства одсека и/или АТВСС Ниш.

Свако учешће у Erasmus+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 6 бодова према приложеној табели.

 1. У случају да два или више кандидата остваре једнак број бодова предност ће имати кандидати који раде на пословима реализације мобилности чија мобилност може бити од значаја за реализацију неког међународног пројекта (Erasmus+, CEEPUS, FP7, итд.), који долазе са одсека или друге организационе јединице са мањим бројем остварених мобилности и чија мобилност је краћег трајања.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње и Erasmus+ институционални координатор АТВСС Ниш обављају административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова за учешће на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује председник АТВСС Ниш.
 2. Комисија разматра и оцењује пријаве, а потом формира ранг листе кандидата који испуњавају услове конкурса према броју остварених бодова и доставља их председнику.
 3. Службеник на пословима међународне сарадње објављује ранг листе на сајту АТВСС Ниш и о томе обавештава академске и административне координаторе мобилности на свим одсецима АТВСС Ниш.
 4. Кандидат може поднети приговор на ранг листу у року од 3 дана од дана објављивања ранг листе на сајту АТВСС Ниш. Приговор се подноси Комисији, писменим путем или електронском поштом (mobility@akadеmijanis.edu.rs). Комисија разматра приговор и даје предлог на основу кога председник доноси решење по приговору у року од 3 дана од пријема приговора.
 5. Коначну одлуку о избору кандидата за мобилност, на предлог Комисије, доноси председник АТВСС Ниш и то на основу редоследа на ранг листи и у складу са износима расположивих средстава за поједине активности у оквиру програма мобилности. Одлука садржи информације о броју пријављених кандидата, броју одбијених и броју изабраних кандидата, као и спискове изабраних, резервних и одбијених кандидата.
 6. Институционални координатор и/или службеник на пословима међународне сарадње спроводи номинацију и обавештава прихватне партнерске институције о изабраним кандидатима у складу са важећом Одлуком о избору кандидата. Службеник на пословима међународне сарадње прикупља неопходну документацију од номинованих кандидата и доставља је прихватним институцијама. Прихватна партнерска институција задржава право да донесе коначну одлуку о прихватању номинованих кандидата.