Академија техничко-васпитачких струковних студија основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број: 022-5271/2019 од 30. маја 2019. године  („Службени гласник РС“ број 38/2019) статусном променом спајања Високе техничке школе струковних студија у Нишу, Високе школе примењених струковних студија у Врању и Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту.
Академија је самостална високошколска установа, која остварује основне струковне, специјалистичке струковне и мастер струковне студије из две или више области из чл. 37. Закона о високом образовању, у складу са дозволом за рад.
Академија послује на основу Дозволе за рад издате од стране министарства надлежног за послове високог образовања.