Конкурс за одлазну мобилност наставног особља у оквиру пројекта 2023-1-RS01-KA131-HED-000112655 отворен је до 10. јуна 2024. године. На конкурс се могу пријавити запослени на Академији техничко-васпитачких струковних студија, у даљем тексту АТВСС, на свим одсецима, и то за:

 • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching)
 • мобилност наставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training)

Активност држања наставе омогућава наставном особљу АТВСС  да изводи наставу на партнерској високошколској институцији у иностранству и може се одвијати у области техничко-технолошких наука и друштвено-хуманистичких наука, у области академских или струковних студија.

Сходно правилима програма Еразмус+, учесник мобилности у сврху држања наставе у обавези је да на партнерској институцији одржи најмање 8 сати наставе недељно, док је учесник мобилности у сврху усавршавања обавезан да одради 8 сати праксе.

У складу са Уговором о додели бесповратних наменских средстава, биће финансиране 3 наставничке мобилности, и то: 2 наставничке мобилности у сврху усавршавања (праксе) и 1 наставничка мобилност у сврху држања наставе, а трајање финансиране мобилности наставног особља АТВСС ограничено на највише 5 радних дана, уз могућност да учеснику буду одобрена до 2 додатна дана индивидуалне подршке за путовање (1 дан пре почетка и 1 дан по завршетку активности).

Реализација одобрених мобилности биће спроведена у току академске 2024/25. године, а изузетно, у случају да постоје оправдани разлози (виша сила, болест учесника, отказ или одлагање од стране прихватне институције, итд.), мобилност може бити одложена у складу са препорукама Националне агенције.

Услови за учешће на конкурсу

 1. На конкурс за мобилност наставног особља могу се пријавити само лица запослена на АТВСС на свим њеним одсецима.
 2. Учесник конкурса је у обавези да обезбеди одобрење учешћа у мобилности, потписано од стране председника АТВСС.
 3. Учесник конкурса је у обавези да благовремено преда комплетну документацију прецизирану текстом конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.
 4. Учесник конкурса је у обавези да преда План држања наставе (Уговор о држању наставе) / План усавршавања (рада) усаглашен са прихватном институцијом. Учесници су дужни да самостално контактирају колеге, односно чланове наставног или административног особља одговарајућих одсека, департмана, служби или других организационих јединица на партнерским институцијама и да са њима договоре планове држања наставе/рада, начин и методологију спровођења наставе, као и датуме и трајање боравка. План наставе/рада мора бити одобрен и потписан барем од стране контакт особе са одговарајућег департмана, одсека или службе на прихватној институцији. Идентичне пријаве више учесника (идентични планови наставе/рада, идентични описи доприноса за корисника и институцију, итд.) неће бити узети у разматрање.
 5. Учесник конкурса је у обавези да влада страним језиком на коме ће бити одржана настава.

 Важне информације и напомене о учешћу на конкурсу

 1. Од кандидата се захтева да пажљиво и у целости прочитају текст конкурса, као и да припреме сву потребну документацију.
 2. Кандидати треба да проуче списак високошколских институција са којима АТВСС има потписане КА131 међуинституционалне уговоре за мобилност и определе се за институцију на којој имају остварен контакт и/или сарадњу са колегом и од које добију сагласност (и-мејл или позивно писмо) за реализацију своје мобилности у периоду предвиђеном овим конкурсом.
 3. Пријава мора да садржи следећу неопходну документацију:
 • Уредно попуњен и потписан Пријавни формулар за запослене (линк за пријавни формулар)
 • Биографију на енглеском језику (препоручује се коришћење Europass модела – линк до обрасца)
 • Копију пасоша (само страна са личним подацима)
 • Потписану Сагласност о прикупљању и обради података о личности (линк до изјавe)
 • Одобрење учешћа у мобилности потписано од стране председника АТВСС  (линк за формулар за одобрење учешћа)
 • Сагласност о обављању мобилности добијену од стране прихватне институције, у виду позивног писма или имејла упућеног кандидату
 • Уредно попуњен План држања наставе, тј. Уговор о држању наставе или План усавршавања (рада) (линк до формулара за план наставе / усавршавања). План држања наставе/усавршавања мора бити усаглашен са колегама на прихватној институцији и потписан од стране учесника конкурса и контакт особе на прихватној институцији, а пожељно је, ако је могуће, обезбедити и потпис одговорног лица прихватне институције.

Осим наведених, учесник конкурса може приложити и друга документа од значаја за рангирање и избор кандидата, као што су докази о међународној активности (студијски боравак у иностранству, учешће на међународном пројекту, награда на међународном стручном, уметничком или спортском такмичењу, итд.) или о учешћу у реализацији програма мобилности на матичној институцији и томе слично.

 1. Уредно припремљена и скенирана документа послати искључиво у PDF формату путем имејла на адресу erasmuska1@akademijanis.edu.rs уз кратак опис садржаја пријаве и информацију о називу институције на коју се пријава односи. Непотпуне и неблаговремене пријаве НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

РОК ЗА ПРИЈВУ: 10. јун 2024. године до 15 часова.

Пријаве које нису достављене до наведеног рока НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНЕ.

Информације о подршци учесницима и друге напомене

У складу са уговором о додели наменских бесповратних средстава, АТВСС ће за чланове наставног особља приликом мобилности обезбедити надокнаду трошкова превоза и индивидуалну подршку за трошкове боравка у месту одржавања активности.

Максималан износ средстава намењених за накнаду трошкова превоза учесника мобилности у зависности од удаљености наведени су у следећој табели („удаљеност“ је раздаљина између места из којег се путује и места одржавања активности добијена применом даљинара Европске Комисије: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА (по учеснику)

Износи индивидуалне подршке за покривање трошкова боравка чланова наставног особља током мобилности у сврху држања наставе/усавршавања на високошколским институцијама у појединим групацијама наведени су у следећој табели:

ИНДИВИДУАЛНА ПОДРШКА ЗА ТРОШКОВЕ БОРАВКА

Особа са инвалидитетом или телесним оштећењем може остварити право на надокнаду прихватљивих стварних трошкова насталих током мобилности (прилагођен смештај, помоћ приликом путовања, медицинска нега, помоћна опрема, особа у пратњи и друго), подношењем додатне документације (https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/).

Двоструко финансирање: Учесници не могу добити финансијску подршку из средстава програма мобилности Еразмус+ ако је њихов боравак у иностранству додатно финансиран средствима која потичу из других програма и/или пројеката Европске Уније.

Здравствено осигурање чланова наставног особља у току трајања мобилности је обавезно, али трошкови осигурања нису покривени средствима програма Еразмус+ KA131. Учесници мобилности су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће осигурање у складу са захтевима прихватне институције.

Критеријуми за избор кандидата

 1. Кандидати се рангирају према броју остварених бодова. Укупан број бодова добија се сабирањем броја бодова остварених на основу оцене планова наставе/усавршавања, радног искуства и наставничког звања или радног места, процене значаја активности којима кандидат доприноси угледу одсека и АТВСС, претходног учешћа у програмима мобилности и предложеног трајања мобилности. Системом бодовања даје се приоритет кандидатима који у претходне три календарске године нису остварили ниједну мобилност.
 2. Кандидат који неоправдано одустане од одобрене мобилности не може остварити право на нову мобилност у току текуће и наредне године. Одустајање од мобилности услед више силе, болести и сл. сматраће се оправданим уколико кандидат достави одговарајућу документацију. Право на мобилност може бити ускраћено и у дужем временском периоду уколико се утврди да је кандидат доставио неистините податке или документацију за коју постоји сумња да није веродостојна.

Оцењивање и бодовање кандидата за држање наставе/усавршавање

План држања наставе/усавршавања оцењује се у распону од 0 до 15 бодова. Помоћ у процени квалитета приложеног плана Комисија може по потреби затражити од еминентних професора у датој области.

Искуство у настави и научно-наставно или уметничко-наставно звање кандидата бодују се у распону од 0 до 15 бодова према приложеној табели.

Значај активности којима кандидат доприноси угледу одсека и АТВСС оцењује се у распону од 0 до 15 бодова. Процена значаја врши се на основу елемената из биографије кандидата и приложених докумената (учешће у пословима на реализацији мобилности и допринос интернационализацији матичне институције, научни радови, учешће на међународним пројектима, руковођење и функције, награде и признања, итд.), као и на основу мишљења које Комисија по потреби може затражити од руководства одсека и/или АТВСС.

Свако учешће у Еразмус+ или неком другом програму мобилности током текуће и у свакој од претходне три календарске године бодује се негативним бодовима у распону од -10 до -3 према приложеној табели.

Трајање мобилности бодује се у распону од 0 до 5 бодова према приложеној табели.

Одлучивање, жалбе и номинација кандидата

 1. Службеник на пословима међународне сарадње обавља административну проверу приспелих пријава у погледу испуњености услова за учешће на конкурсу. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају услове конкурса не узимају се у разматрање и бивају одбачене, а све уредне пријаве достављају се на разматрање Комисији коју именује координатор Центра за међународну сарадњу или председник АТВСС.
 2. На основу извршеног рангирања пријављених кандидата комисија доноси одлуку која се објављује на веб-страници Академије у делу који се односи на међународну сарадњу најкасније у року од 15 дана од дана завршетка конкурса.
 3. Кандидат може поднети приговор на ранг листу Центру за међународну сарадњу у року од два дана од дана објављивања одлуке на имејл адресу erasmuska1@akadеmijanis.edu.rs. Координатор Центра за међународну сарадњу одлучује о жалби кандидата у року од 24 сата од времена подношења жалбе, о чему се обавештавају чланови Комисије. На одлуку координатора Центра за међународну сарадњу кандидат може да поднесе жалбу председнику Академије у року од 48 сати, о чему се обавештавају чланови Комисије. Одлука председника Академије по жалби је коначна. По окончању поступака по евентуалним жалбама кандидата, објављује се коначна ранг листа кандидата на веб-страници Академије. Тиме измењена и објављена ранг листа постаје коначна.